Biological Samplers Inspection Service

Kiểm định Máy lấy mẫu vi sinh, vi khuẩn trong không khí, kiem dinh may lay mau vi sinh, vi khuan trong khong khi