NI USB-8452 I²C/SPI Interface Device

- Điều khiển hướng: vào, ra, lựa chọn bằng phần mềm

- Giao diện I2C/SPI

- Tốc độ khóa I2C cực đại: 3,3MB

- Tốc độ khóa SPI cực đại: 50MB

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment