Bộ tuýp 24 chi tiết Kingtony 4526MR01 (1/2 inch)

18 đầu tuýp 1/2" lục giác: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 27 , 30 , 32mm

1 đầu tuýp chuyên mở bugi 1/2" lục giác - 21mm

1 cần tự động 1/2" - dài 10" ~ 250mm

1 cần trượt 1/2" - dài 12" ~ 300mm

1 cần lắc léo 1/2" - dài 15" ~ 375mm

 1 đầu nối 1/2" - dài 5" ~ 125mm

1 đầu nối 1/2" - dài 10" ~ 250mm

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment