KTC CMPB0152 DIGITAL RATCHET

You might have the power resources availableCharacteristics:
. Preset torque device.
. Locking brake to remain unchanged.

Detail

Thông số chi tiết về loại cờ lê định lực sẵn:Các loại cân lực loại định sẵn: từ 1/4 Inch đến 1 Inch

Các models: CMPB0152 (1/4"), CMPB1003 (3/8"), CMPB3004 (1/2"), CMPB8006 (1")

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment